Üldinfo

Maateaduste olümpiaadi juhend 2020/2021. õppeaastal

Üldsätted

Maateaduste olümpiaadi (MTO) korraldab Tallinna Tehnikaülikool (edaspidi TalTech). Olümpiaad toimub ühes voorus ning võisteldakse ühes vanuseastmes: 10.–12. klassi õpilased. Olümpiaadi sisuliseks läbiviimiseks moodustatakse TalTechi juures maateaduste olümpiaadi žürii (edaspidi žürii).

Kontseptsioon

Maateaduste olümpiaad on gümnasistidele mõeldud loodusteaduslik võistlus, mis pakub rakenduslikke ja loomingulisi ülesandeid, mille eesmärk on mõista Maad ühe tervikliku süsteemina. Olümpiaad hõlmab valdkondi nagu geoloogia, meteoroloogia, okeanograafia ja keskkonnateadused. Ülesannete edukas lahendamine eeldab teadmisi põhikooli ja gümnaasiumi geograafia, füüsika ja keemia õppekavast ning hea analüüsivõime olemasolu. Mõnedes valdkondades, nagu näiteks geoloogias, on ülesannete temaatika laiem geograafia õppekavas käsitletavast. Süvendatud tähelepanu leiavad sealhulgas geoloogilise aja, Maa süvaprotsesside, keskkonnamuutuste ja maapõueressurssidega seotud teemad. Olümpiaadi ülesannetes pööratakse tähelepanu eelkõige loodusteadusliku uuringu olemuse avamisele, probleemide lahendamise ja järelduste tegemiste oskuste arendamisele. Väiksem osakaal on erinevate valdkondadega seotud faktiteadmistel.

Eesmärgid

Maateaduste olümpiaadi eesmärgid on: tõsta õpilaste huvi maateaduste, sh geoloogia, meteoroloogia, okeanograafia ja keskkonnateaduste, vastu; kasvatada ühiskondlikku teadlikkust maateaduste valdkonnast; tõhustada maateaduste alaste teadmiste ja oskuste omandamist; parendada maateaduste õpetamist koolis ja motiveerida õpetajate ainealast enesetäiendust; propageerida ideede vahetamist ja koostööd maateaduste valdkonnas ja vastavate erialade õpetamisel; innustada ja toetada maateadustes andekaid õpilasi ning arendada nende võimeid.

Korraldus

Maateaduste olümpiaadi riiklik voor toimub 17. aprillil 2021. a. Moodle õpikeskkonnas algusega kell 10:00 ning lõpuga kell 15:00. Olümpiaadile registreerumine. Registreeruda võivad kõik Eesti üldhariduskoolide gümnaasiumiõpilased. Ülesanded on eesti keeles. Olümpiaadi töökeel on eesti keel, st kogu žürii poolt edastatav info on eestikeelne. Tulemused avalikustatakse TalTechi kodulehel https://taltech.ee/maateaduste-olumpiaad ja kõige varem olümpiaadi kodulehel https://mto.ee. Parimatega võetakse personaalselt ühendust hiljemalt 30. aprillil 2021. Lõplikud tulemused vormistatakse protokollidena. Küsimused, mida käesolev juhend ei reguleeri, on žürii pädevuses. Žürii ametlik kontaktaadress on maateadused@taltech.ee.

Reeglid

Olümpiaad koosneb teoreetilisi küsimusti koondavast testist ning praktilisest osast, sh. arvutus- ja kaardiülesanded, andmekaeve, kivimite, mineraalide ja fossiilide määramine fotode või videote põhjal. Olümpiaaditesti lahendamine nõuab kursisolekut geoloogiliste protsesside (sh kivimiringe, laamtektoonika, vulkanism) ja nähtustega ning teiste Maa sfääridega seotud nähtuste tundmist ja loodusteaduslikest mudelitest arusaamist. Praktiliste ülesannete lahendamine nõuab loovat ja analüütilist mõtlemist ning oskust rakendada põhikooli ja gümnaasiumi geograafia, füüsika, matemaatika ja keemia kooliprogrammist omandatud teadmisi.

Rahvusvahelise maateaduste olümpiaadi võistkonna moodustamine

Rahvusvaheline maateaduste olümpiaad (IESO) toimub 2021. aastal virtuaalselt (korraldajariik: Venemaa). Olümpiaadi riikliku vooru neljal edukamal õpilasel, kes on nooremad kui 19 aastat (olümpiaadi toimumise hetkel), on võimalus kandideerida rahvusvahelise maateaduste olümpiaadi meeskonda. Meeskonda pääsemiseks tuleb läbida TalTechi Geoloogia instituudi poolt korraldatav eelkoolitus.

Žürii koosseis

Žürii esimees: Alvar Soesoo (TalTechi professor, TÜ külalisprofessor)

Liikmed:
Siim Veski (TalTechi professor)
Olle Hints (TalTechi professor)
Rutt Hints (TalTechi programmijuht)
Sirje Keevallik (TalTechi emeriitprofessor)
Päivo Simson (TalTechi olümpiaadiõppe peaspetsialist)
Leeli Amon (TalTechi vanemteadur)
Sigrid Hade (Eesti Geoloogiateenistuse peaspetsialist)
Argo Jõeleht (Tartu Ülikooli vanemteadur)
Kairi Põldsaar (Tartu Ülikooli geoloogia peaspetsialist)
Aarne Männik (TalTech professor)
Konsulteeriv žüriiliige: Piret Karu (Tallinna Reaalkooli geograafiaõpetaja)

Olümpiaadi info

Peamine infokanal on olümpiaadi koduleht (https://mto.ee).
Olümpiaadiga seotud täiendavat infot on võimalik saada, pöördudes maateadused@taltech.ee.