Üldinfo

Maateaduste olümpiaadi juhend 2022. õppeaastal

Üldsätted

Maateaduste olümpiaadi korraldab Tallinna Tehnikaülikool (edaspidi TalTech). Olümpiaad toimub ühes voorus ning võisteldakse ühes vanuseastmes: 10.–12. klassi õpilased. Olümpiaadi sisuliseks läbiviimiseks moodustatakse TalTechi juures maateaduste olümpiaadi žürii (edaspidi žürii).

Kontseptsioon

Maateaduste olümpiaad on gümnasistidele mõeldud loodusteaduslik võistlus, mis pakub rakenduslikke ja loomingulisi ülesandeid, mille eesmärk on mõista Maad ühe tervikliku süsteemina. Olümpiaad hõlmab mitmeid valdkondi nagu geoloogia, meteoroloogia, kliima, okeanograafia, ökoloogia ja keskkonnateadused. Ülesannete edukas lahendamine eeldab teadmisi põhikooli ja gümnaasiumi geograafia, füüsika ja keemia õppekavast ning hea analüüsivõime olemasolu. Mõnedes valdkondades on ülesannete temaatika laiem geograafia õppekavas käsitletavast. Süvendatud tähelepanu leiavad sealhulgas geoloogilise aja, Maa süvaprotsesside, keskkonnamuutuste ja maapõueressurssidega seotud teemad. Olümpiaadi ülesannetes pööratakse tähelepanu eelkõige loodusteadusliku uuringu olemuse avamisele, probleemide lahendamise ja järelduste tegemiste oskuste arendamisele. Väiksem osakaal on erinevate valdkondadega seotud faktiteadmistel.

Eesmärgid

Maateaduste olümpiaadi eesmärgid on:

  • tõsta õpilaste huvi maateaduste, sh geoloogia, meteoroloogia, okeanograafia ja keskkonnateaduste vastu;
  • kasvatada ühiskondlikku teadlikkust maateaduste valdkonnast;
  • tõhustada maateaduste alaste teadmiste ja oskuste omandamist;
  • parendada maateaduste õpetamist koolis ja motiveerida õpetajate ainealast enesetäiendust;
  • propageerida ideede vahetamist ja koostööd maateaduste valdkonnas ja vastavate erialade õpetamisel;
  • innustada ja toetada maateadustes andekaid õpilasi ning arendada nende võimeid;
  • süvendada andmekaeve- ja analüüsi oskusi.

Korraldus

Maateaduste olümpiaadi riiklik voor toimub 2. aprillil 2022. a. kl 10 – 14. Olümpiaad toimub olümpiaad TalTechi ruumis U02-102. Olümpiaadile registreerumine toimub TalTechi olümpiaadikooli kodulehel. Registreeruda võivad kõik Eesti üldhariduskoolide gümnaasiumiõpilased.
Ülesanded on eesti keeles. Olümpiaadi töökeel on eesti keel, st kogu žürii poolt edastatav info on eestikeelne.
Tulemused avalikustatakse olümpiaadi kodulehel https://mto.ee ning parimatega võetakse personaalselt ühendust hiljemalt 10. aprillil 2022. Lõplikud tulemused vormistatakse protokollidena.
Küsimused, mida käesolev juhend ei reguleeri, on žürii pädevuses. Žürii ametlik kontaktaadress on maateadused@taltech.ee.

Reeglid

Olümpiaad koosneb teoreetilisi küsimusi koondavast testist ning praktilisest osast. Praktilise osa iseloom sõltub covid-19 olukorrast riigis.
Olümpiaaditesti lahendamine nõuab Maa sfääridega (litosfäär, hüdrosfäär, atmosfäär biosfäär) seotud nähtuste ja protsesside tundmist ja loodusteaduslikest mudelitest arusaamist.
Praktiliste ülesannete lahendamine nõuab loovat ja analüütilist mõtlemist ning oskust rakendada põhikooli ja gümnaasiumi geograafia, füüsika, matemaatika ja keemia kooliprogrammist omandatud teadmisi. Kontakttegevuse võimalikkuse korral sisaldab praktiline osa kivimite, mineraalide ja fossiilide määramist. Kontakttegevuse keelu puhul sisaldab praktiline osa andmekaeve ülesandeid.

Rahvusvahelise maateaduste olümpiaadi võistkonna moodustamine

Rahvusvaheline maateaduste olümpiaad (IESO) toimub 2022. aastal virtuaalselt.
Olümpiaadi riikliku vooru kuni kaheksal edukamal õpilasel, kes on nooremad kui 19 aastat (olümpiaadi toimumise hetkel), on võimalus kandideerida rahvusvahelise maateaduste olümpiaadi meeskonda. Meeskonda pääsemiseks tuleb läbida Tallinna Tehnikaülikooli poolt korraldatav eelkoolitus.

Žürii koosseis

Žürii esimees: Siim Veski  (TalTechi professor)

Liikmed:

Alvar Soesoo (TalTech professor)
Olle Hints (TalTechi professor)
Rutt Hints (TalTechi teadur)
Sirje Sildever (TalTechi teadur)
Rivo Uiboupin (TalTechi vanemteadur)
Päivo Simson (TalTechi olümpiaadiõppe peaspetsialist)
Leeli Amon (TalTechi vanemteadur)
Argo Jõeleht (Tartu Ülikooli kaasprofessor)
Peeter Somelar (Tartu Ülikooli teadur)
Aarne Männik (TalTechi professor)
Piret Karu (Tallinna Reaalkooli geograafiaõpetaja)

Olümpiaadi info

Olümpiaadi info avaldatakse olümpiaadi kodulehel mto.ee

Olümpiaadiga seotud täiendavat infot on võimalik saada, pöördudes maateadused@taltech.ee.